ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ในการใช้สตูดิโอฯ

ระเบียบข้อบังคับสำหรับการเช่าสตูดิโอและเข้าปฎิบัติงานที่สตูดิโอกรีนปาร์ค

 1. ผู้เช่าต้องแจ้งรายละเอียดและรูปแบบของงานและกิจกรรม รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ฝ่ายขายสตูดิโอทราบล่วงหน้า 15 วัน เพื่อการอนุมัติ หากยังมิได้รับการอนุมัติ ทางสตูดิโอกรีนปาร์คขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการสตูดิโอ โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสียหายใดๆ
 2. กรณีมีเหตุการณ์ หรือผู้เช่า/ทีมงานได้ทำกิจกรรมใดๆ ที่ทางสตูดิโอ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสตูดิโอ ได้ห้ามหรือตักเตือนแล้ว แต่ผู้เช่า/ทีมงานยังไม่หยุดกิจกรรมดังกล่าว ทางสตูดิโอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้พื้นที่ โดยผู้เช่ายินยอมสละสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งหมด และทางสตูดิโอไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นแก่ผู้เช่าหรือผู้ให้บริการ
 3. วัสดุที่ใช้งานจะต้องมีสภาพแข็งแรงดี พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
 4. กรณีติดตั้งสติ๊กเกอร์ที่พื้นต้องมีแผ่นไม้รองก่อนห้ามมีการติดลงที่พื้นโดยตรง
 5. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในสตูดิโอโดยเด็ดขาด ให้ไปประกอบอาหารภายในพื้นที่ที่จัดไว้ให้
 6. ห้ามนำอาหารและน้ำดื่มเข้ามารับประทานภายในสตูดิโอ
 7. ห้ามใช้เสียง การจัดงาน การติดตั้งรื้อถอน ขนย้าย และเสียงพูดคุย ดังเกิน 80 เดซิเบล

การก่อสร้าง ติดตั้งและรื้อถอน

 1. ในการขนหรือเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ ด้วยรถเข็นนั้น ผู้ใช้บริการต้องใช้รถลากเป็นล้อยางเพื่อลดเสียงรบกวนและป้องกันความเสียหายที่เกิดกับพื้นของสตูดิโอ
 2. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ ใช้เลื่อยวงเดือน เชื่อมเหล็ก หรือ พ่นสี รวมทั้งใช้วัสดุยึดติด ตอก เจาะ เช่น เทปกาวสองหน้า ตะปู ตะขอ น๊อต สกรู ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้น ผนัง เสา เพดาน หรือ อุปกรณ์ของสตูดิโอ อย่างเด็ดขาด (เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการหรือสตูดิโอ)
 3. ไม่อนุญาตให้วางสิ่งของอุปกรณ์ใดๆ พิงผนังสตูดิโอเด็ดขาด หากฝ่าฝืนผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ดูแลสตูดิโอเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้
 4. ในกรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์ในการเชื่อม ตัดเหล็ก รวมถึงการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ท่านต้องแจ้งให้ฝ่ายขาย/ผู้ดูแลสตูดิโอทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันปฎิบัติงาน และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย หากไม่แจ้งล่วงหน้าสตูดิโอขอสวงนสิทธิ์ระงับการทำงานได้ทันที
 5. ไม่อนุญาตให้ติดตั้งรื้อถอนเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ หลังเวลา 20.00 น. (หากจะมีการทำงานหลังเวลาดังกล่าวต้องแจ้งให้ฝ่ายขาย/ผู้ดูแลสตูดิโอล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน)
 6. ผู้ใช้บริการ จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกันการผลัดหล่นจาการทำงานที่สูงเกิน 2 เมตร เช่น โครงสร้างเวที โครงสร้างนั่งร้าน หรือ Catwalk โครงสร้าง Truss
 7. ไม่อนุญาตให้นำวัสดุที่ทำให้สตูดิโอเกิดความเสียหาย สกปรก และเกิดการฟุ้งกระจาย เช่น ดิน โคลน เศษไม้ ผงฝุ่นต่างๆ เข้ามาในบริเวณสตูดิโอหรือบริเวณที่เจ้าหน้าที่ของสตูดิโอแจ้งต้องห้าม
 8. ผู้ใช้บริการ สามารถใช้กระแสไฟฟ้าภายในอาคาร และสตูดิโอ เพื่อการ Set Up และการแสดงงานตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารใบเสนอราคา ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อเชื่อมเองเป็นพาวเวอร์ปลั๊ก 5 พิน โดยอุปกรณ์ต่อเชื่อม สายไฟ สายสัญญาณ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆทั้งหมดของผู้ใช้บริการต้องอยู่ในสภาพดี ปลอดภัย ไม่ชำรุดบกพร่อง อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและ/หรือความเสียหายใดๆ

ข้อห้ามในการใช้ Catwalk

 1. ผู้ใช้บริการและทีมงานที่ประสงค์จะขึ้นไปปฏิบัติงานบน Catwalk จะต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลสตูดิโอก่อนทุกครั้ง
 2. ห้ามทำการการตัดต่อ ดัดแปลง จับยึด โยกย้ายงานระบบต่างๆ รวมถึงตัดต่อกระแสไฟใช้เองบน Catwalk
 3. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ ไฟแช็ค ไม้ขีด หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขึ้น Catwalk โดยเด็ดขาด
 4. ห้ามขึ้นบน Catwalk โดยไม่มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
 5. เจ้าหน้าที่ดูแลสตูดิโอสามารถตรวจค้นกระเป๋าเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานบน Catwalk ได้ตลอดเวลา
 6. ห้ามปัสสาวะและของเสียใดๆ รวมถึงทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุต่างๆไว้บน Catwalk เช่น เชือก เส้นเอ็น สลิง สายไฟ เป็นต้น ผู้ใช้บริการและทีมงานที่ขึ้นไปปฏิบัติงานต้องนำทรัพย์สินของตนเองลงมาด้วยทุกครั้ง
 7. ผู้ให้บริการ อนุญาตให้แขวนรอก โครงสร้างหรือป้ายสัญลักษณ์กับ Catwalk โดยวัสดุที่นำขึ้นเป็นแขวนกับCatwalk ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม/ 1 ตารางเมตร

การป้องกันอุบัติเหตุ

 1. พื้นที่ภายในสตูดิโอ ของ ทีวีที กรีนปาร์ค สตูดิโอ เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืน ต้องชำระค่าปรับเป็นเงิน 2,000บาท
 2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ จำเป็นต้องมีการประกอบอาหารภายในสตูดิโอ ผู้ใช้บริการต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายขาย/ผู้ดูแลสตูดิโอก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนจัดงาน โดยอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารจะต้องเป็นชนิดไฟฟ้าเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจะต้องชำระในค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมอัคคีภัย ดูแลสถานที่ดังกล่าว และฝ่ายขาย/ผู้ดูแลสตูดิโอจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำก๊าซหุงต้มเข้ามาภายในสตูดิโออย่างเด็ดขาด
 3. การติดตั้งหรือแจกจ่าย บอลลูน ลูกโป่ง ภายในสตูดิโอ จะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายขาย/ผู้ดูแลสตูดิโอก่อน โดยก๊าซที่ต้องใช้ต้องเป็นชนิดฮีเลียมเท่านั้น และวัสดุที่ใช้ทำบอลลูนลูกโป่งต้องมิใช่วัสดุลามไฟ
 4. การใช้เทคนิคพิเศษที่ก่อให้เกิดประกายไฟ หรือ ควัน จะต้องส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ วิธีการติดตั้งเอกสารรับประกันความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวพร้อมการยืนยันความปลอดภัยจากผู้ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดและได้รับอนุญาตจากฝ่ายขาย/ผู้ดูแลสตูดิโอก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนนำอุปกรณ์เข้ามาในสถานที่โดยผู้ใช้บริการต้องอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยให้สอดคล้องกับแผนการรักษาความปลอดภัยของ ทีวีที กรีนปาร์ค สตูดิโอ
 5. ในกรณีงานแสดงรถยนต์ที่จัดขึ้นภายใน ทีวีที กรีนปาร์ค สตูดิโอ รถยนต์ที่สามารถเข้ามาในพื้นที่ ทีวีที กรีนปาร์ค สตูดิโอ ได้นั้นจะต้อง
  • - บรรจุปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เกิน 1 ใน 4 ของความจุของถัง
  • - บรรจุปริมาณก๊าซ CNG หรือ LPG ไม่เกิน 10% ของความจุของถัง
  • - ปิดฝาน้ำมันและถังก๊าซอย่างแน่นหนา
  • - ปลดขั้วแบตเตอรี่ออกและปิดระบบจ่ายก๊าซ
  • - ถังน้ำมัน สายน้ำมัน ถังก๊าซ ท่อก๊าซ รวมถึงสายอุปกรณ์ต่างๆต้องอยู่ในสภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิต

อื่นๆ

 1. การนำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ รวมถึงสิ่งของใดๆที่มีน้ำหนักมากเข้ามาในพื้นที่สตูดิโอฯ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ และ/หรือสตูดิโอเท่านั้น โดยพื้นที่สามารถรับน้ำหนักได้ปลอดภัยประมาณ 750 กิโลกรัม/ตารางเมตร
 2. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ผู้จัดงาน ทีมงาน รวมถึงบริวารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง กระทำการใดๆอันเป็นการผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด

การไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบและข้อปฏิบัติ

หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับฉบับบนี้ ฝ่ายขาย/เจ้าหน้าที่ดูแลสตูดิโอ ขอสงวนสิทธิ์โดยปราศจากข้อโต้แย้งในการดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

 1. เมื่อฝ่ายขาย/เจ้าหน้าที่ดูแลสตูดิโอ แจ้งให้ทราบแล้วไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติฉบับนี้ ในเรื่องความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ ฝ่ายขาย/เจ้าหน้าที่ดูแลสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ ในการห้ามดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ดูแลสตูดิโอของผู้ให้บริการมีสิทธิ์เข้าดำเนินการขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว และมีสิทธิ์นำวัสดุอุปกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ได้ทันที
 2. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบและข้อปฏิบัติ ในเรื่องทั่วไป และพนักงานเจ้าหน้าดูแลสตูดิโอของผู้ให้บริการ ได้แจ้งให้แก้ไขเกิน 2 ครั้ง และยังไม่ได้ดำเนินการ ฝ่ายขาย/เจ้าหน้าที่ดูแสตูดิโอ มีสิทธิ์ให้ผู้ใช้บริการและทีมงาน หยุดการทำกิจกรรมที่ผิดระเบียบ และให้ผู้ฝ่าฝืนออกจากพื้นที่
 3. กรณีผู้ที่ใช้อาคารดำเนินการอย่างใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนอีก ฝ่ายขาย/เจ้าที่ดูแลสตูดิโอมีสิทธิ์ขอคืนพื้นที่ และไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ตลอดไป จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อฝ่าฝืนนั้นได้
 4. การดำเนินการต่างๆ ฝ่ายขาย/เจ้าหน้าที่ดูแลสตูดิโอ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการและทีมงาน หรือผู้จัดงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบเหตุผล และแนวทางในการแก้ไขให้ถูกต้อง

 

การกระทำใดๆของผู้ให้บริการและ/หรือเจ้าหน้าที่ของสตูดิโอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ ไม่ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ใช้บริการ ผู้จัดงาน ทีมงาน รวมถึงบริวารแต่อย่างใด และหากผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำแนะนำของสตูดิโอ และเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ไม่ว่าต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ทั้งกับสตูดิโอ และ/หรือผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการเอง และ/หรือบุคคลภายนอกรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และจะใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆเอากับผู้ให้บริการ และ/หรือสตูดิโอมิได้