Client Services

โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน หรือ วิ่งกระตุกหัวใจ

งานแถลงข่าว และ การจัดกิจกรรมงานวิ่งสภากาชาดไทย “โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกภายใต้ “โครงการกระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน ไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน