ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notic)

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notic)
      โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้ประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด(มหาชน) ("บริษัท")ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประการสำคัญ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของ บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกล่วงละเมิดข้อมูลหรือรั่วไหลได้โดยง่าย ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
      บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัว หรือประกาศแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคล (Privacy Notice) ต่อสาธารณะเพื่อแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบว่าบริษัทมีวิธีการบริหาร จัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบ เข้าใจถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่บริษัทได้จัดทำประกาศความเป็น ส่วนตัว หรือประกาศแจ้งการประมวลผลข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) โดยสอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน และเจตนารมณ์ของกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลด

ติดต่อ ร้องเรียนเรื่อง PDPA