นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้
   บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็บไซด์ tvthunder.co.th (“เว็บไซด์”) ซึ่งเป็นเว็บไซด์ที่ดำเนินการโดยบริษัท บริษัทจะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของท่าน โดยเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (Privacy Notice) อธิบายถึงวิธิการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าใช้งานเว็บไซด์นี้ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
 1. วัตถุประสงค์ และฐานในการประมวลผลข้อมูล
  1. 1.1 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
   • บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซด์ tvthunder.co.th เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการ การโฆษณา การวิจัยหรือการจัดทำสถิติ การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัท การจัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์ การใช้คุกกี้ และการส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  2. 1.2 ฐานในการประมวลผลข้อมูล
   บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวล ดังต่อไปนี้
   • ฐานความยินยอม (Consent) บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการนำเสนอสินค้า บริการ หรือ โฆษณาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรงกับความสนใจกับท่าน รายละเอียดเป็นไปตามข้อ 5 ทั้งนี้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
   • ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผล เพื่อการประมวลผล การวิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัท การจัดทำรายงาน การดำเนินงานภายในบริษัท การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัท การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท การใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการเข้าชมเว็บไซด์ การวิเคราะห์ การวัดการทำงานของเว็บไซด์
   • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) บริษัทอาจต้องนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกข้อมูลที่บริษัทครอบครองอยู่ได้ เช่น กรมสรรพากร สาำักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล และระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
  • ประเภท / รายการข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ชื่อ - นามสกุล , ภาพถ่าย , IP Address , Cookies โดยมีระยะเวลาในการเก็บ รวบรวมในการเข้าชมเว็บไซด์ บริษัทเก็บรวบรวมไว้ 1 ปีนับแต่เดือนที่ท่านเข้าใช้บริการบนเว็บไซด์ ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 3. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภำยนอก
  • บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ เท่าที่จาเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ 1 เท่านั้น พนักงานและบริษัทที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดาเนินการในฐานผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท (Business Partners) ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐที่มีอานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการ ศาล เป็นต้น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พนักงานสอบสวน อัยการ เป็นต้น และอาจเป็นการเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีของบริษัทเองด้วย
 4. คุกกี้และวิธีกำรใช้คุกกี้
  คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลหรือข้อความขนาดเล็กที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซด์ของท่าน โดยบริษัทมีการใช้งานคุกกี้ในเว็บไซด์ทั้งหมดของบริษัท ดังนี้
  1. 4.1 Strictly Necessary Cookies
   • คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจาเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม ทาให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
  2. 4.2 Functionality Cookies
   • คุกกี้ประกอบการทางานของแพลตฟอร์ม ถูกใช้ในการจดจาสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งคาถามบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
  3. 4.3 Performance Cookies
   • คุกกี้เพื่อวัดผลการทางานของแพลตฟอร์ม คุกกี้ประเภทนี้จะจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนามาวิเคราะห์จานวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
  4. 4.4 Third-party Cookies
   • คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกาหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Google Analytics , Facebook Pixel เป็นต้น
    ท่านสามารถตั้งค่ามิให้บราวเซอร์ (Browser) ที่ท่านใช้งานอยู่รับคุกกี้ตามข้อ 5.2 – 5.4 ที่บริษัทจัดไว้ได้ โดยมีขั้นตอนตามแต่ละบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน
 5. สิทธิตำมกฎหมำยของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
  • ท่านมีสิทธิ (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) สิทธิในการขอให้ลบ ทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้ (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (8) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
   การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องกระทาเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดาเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจากัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยบริษัทจะทาการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคาร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจากัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
   การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการเข้าดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
 6. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  • เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้ที่เว็บไซด์
 7. เว็บไซด์อื่น ๆ
  • ภายในเว็บไซด์นี้มีลิงก์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซด์อื่นทั้งของบริษัทและของบุคคลภายนอก ซึ่งการแจ้งการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของเว็บไซด์นี้ไม่ครอบคลุมถึงหากท่านกดลิงก์เชื่อมต่อดังกล่าว ท่านจาเป็นต้องศึกษารายละเอียดการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซด์นั้น ๆ ด้วย
 8. รายละเอียดเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้
   เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
   เลขที่ 1213/309-10 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
   โทรศัพท์ : 0-2559-0022
   โทรสาร : 0-2559-3609
   หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ในวันเดียวกันกับวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ