นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงคู่ค้า ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้ทราบและเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นไปตามบทบัญญัติที่กฏหมายกำหนด

ดาวน์โหลด

ติดต่อ ร้องเรียนเรื่อง PDPA