หลวงตามหาชน

รายการ : หลวงตามหาชน

ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 08.45 น.

ช่อง : 3

 

มนุษย์ทุกเพศทุกวัย หลากหลายพฤติกรรมความเชื่อและฐานะบางคน...งมงาย เชื่อโชคลาง ผีสางบางคน...จมอยู่กับอบายมุข บ้าหวย บ้าเลข บ้าวัตถุบางคน...ขี้เมา เฮฮา บ้าสังสรรค์บางคน...จน ด้อยโอกาส ต้องการใครให้พึ่งพาต่างความคิด ต่างความต้องการของคนในชุมชน จึงเป็นที่มาของปัญหาต่างๆ ที่หลวงตาต้องเข้ามาช่วยแก้ไข ภายใต้แนวทาง“มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ “หนทางสายกลาง”