Publishing

|

หลากประสบการณ์ หลากความคิด กับชีวิตของข้าพเจ้า

หนังสือหลากเรื่องราว หลากความคิด กับชีวิตคน เขียนตามข้อเท็จจริง ที่เห็นและวิเคราะห์ได้ ด้วยเหตุและผล ทุกประโยคเขียนจากใจ ทุกวลีเขียนด้วยใจรัก ในเชิงปรัชญา จะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่คิด หมายประดิษฐ์ถ้อยคำออกมาให้มีชีวิต